HISTORY

SUOMALAIS-ARABIALAINEN YHDISTYS RY on perustettu vuonna 1963 professori Armas Salosen aloit­teesta. Yh­dis­tyk­sen tar­koi­tuk­sena on edistää arabi­maiden kult­tuurin ja olojen tunte­musta Suo­messa sekä ke­hittää si­vis­tyk­sellisiä ja ta­lou­dellisia suh­teita ja vuoro­vaikutusta Suo­men ja arabi­maiden välillä. Yhdis­tys järjestää vuosittain noin 6-8 esi­tel­mätilaisuutta, joissa esi­tel­lään eri arabimaita, niiden historiaa, kulttuuria, talouselämää ja nykypäivää.

Yhdistyksellä on 50-vuotisjuhlapäivänään 141 jäsentä.

Vuodesta 1977 lähtien yhdistys on julkaissut vuosikirjaa nimeltä MARHABA, joka on ensim­mäinen suo­men­kieli­nen ara­bi­mai­ta käsittelevä aikakauskirja. Se jaetaan jäse­nille jä­sen­etuna. Lisäksi sitä on toimitettu mm. arabimai­den edus­tus­toille, Suomen lähetystöille arabimaissa, ulkoasianministeriöle, opetusministeriöle, yli­opis­tolle ja usealle koti- ja ulkomaiselle kirjastolle, mm. Aleksandrian kirjastolle Egyp­tissä sekä Har­vardin yli­opis­tolle USA:s­sa. Aiem­min yh­dis­tys on järjestänyt myös arabian kielen kursseja.

 

 

Finnish- Arabic society RY was founded in 1963 on the initiative of Professor Armas Salonen. The purpose of the association is to promote knowledge of the culture and conditions of Arab countries in Finland and to develop cultural and economic relations and interaction between Finland and Arab countries. The association organizes about 6-8 presentation events every year, where different Arab countries, their history, culture, economic life and present day are presented.

The association has 141 members on its 50th anniversary.

Since 1977, the association has published a yearbook called MARHABA, which is the first Finnish-language magazine about Arab countries. It is distributed to members as a member benefit. In addition, it has been delivered e.g. to the embassies of Arab countries, Finnish embassies in Arab countries, the Ministry of Foreign Affairs, the Ministry of Education, the university and several domestic and foreign libraries, e.g. for the Library of Alexandria in Egypt and Harvard University in the USA. In the past, the association has also organized Arabic language courses.

Näyttelyitä ja tapahtumia

1977
Yhdistys osallistui Kaksoisvirranmaan taidetta esittelevän Irakin museon esineistä ym. koostu­van näyttelyn järjestelyihin Amos Anderssonin museossa.
1978
Islaminmaiden soittimien näyttely Amos Anderssonin museossa.
1983
Yhdistys tuki apurahalla palestiinalaisen taiteilijan Abdul Hai Moussallamin reliefinäytte­lyä.
Irakilaisen pianistin Beatrice Ohanessian konsertti Finlandia-talossa.
Irakin nykytaidetta julisteiden muodossa.
1984
Yhdistys osallistui YSL:n järjestämään nukkenäyttelyyn ”Leikkien ympäri maailmaa”.
Kirjailija Mahmoud Darwish piti runotunnin yliopistolla.
1993
Yhdistyksen 30-vuotisnäyttely Helsingin yliopiston kirjastossa Esillä oli paitsi yhdistyksen 30-­vuo­tista toi­min­taa esit­televää mate­riaalia myös arvok­kaita ara­biankielisiä kir­jo­ja, ko­raa­ne­ja, ko­raa­nin se­li­tys­te­ok­sia, ke­it­to­kir­ja ja la­ki­teos Hel­sin­gin yli­opis­ton koko­elmista.
2004
Yhdistys osallistui Ulkoasiain ministerön ”Tuhat ja yksi askelta – arabimaailma ja kehitys 2004” tie­do­tus­kam­pan­jaan mm. valokuvin maamme kirjastoja kiertäneeseen arabimaiden historiaa, arki- ja ny­ky­päi­vää esit­te­le­vään näyttelyyn. Kolme yhdistyksen jäsentä osallistui Abu Dhabissa 15.-20.5.2004 Suomi-viikko -ta­pah­tu­man jär­jes­te­lyi­hin.
2011
Vuoden 2011 MARHABAssa julkaistiin laajahko kuvaus Suomen Algerian suurlähetystöraken­nuk­sen sa­nee­ra­uk­ses­ta, jo­ka valmistui hyvissä ajoin ennen Suomen itsenäisyyspäivää. Suur­lä­het­ti­läs oli kut­su­nut vas­taan­otol­le noin 200 vie­ras­ta, jo­il­le kai­kil­le ja­et­tiin lah­jak­si yh­dis­tyk­sem­me vuo­si­kir­ja.
2013
Suomalais-arabialainen yhdistys ry SARAB on vuonna 2013 toiminut keskeytyksettä puoli vuosisataa. Se on van­him­pia ys­tä­vyys­yh­dis­tyk­siä Suo­mes­sa. Vapaaehtoisvoimin ylläpidetty toiminta on kan­ta­nut ja vas­tan­nut tar­pee­seen saa­da tie­toa ara­bi­mai­den kulttuureista, niiden saavutuksista sekä elämästä ennen ja tänä päivänä.

 

Exhibitions and events

1977
The association participated in the arrangements of the exhibition in the Amos Andersson museum, consisting of objects from the Iraq museum, which presents the art of Kaksoisvirtanmaa.
1978
Exhibition of musical instruments from Islamic countries in the Amos Andersson museum.
1983
The association supported the relief exhibition of the Palestinian artist Abdul Hai Moussallam with a grant.
Iraqi pianist Beatrice Ohanessia’s concert at Finlandia Hall.
Iraqi contemporary art in the form of posters.
1984
The association participated in the doll exhibition “Playing around the world” organized by YSL.
Author Mahmoud Darwish held a poetry class at the university.
1993
The association’s 30-year exhibition in the library of the University of Helsinki On display was not only material presenting the association’s 30-year activities, but also valuable books in Arabic, Korans, explanatory works of the Koran, a cookbook and a law work from the collections of the University of Helsinki.
2004
The association participated in the information campaign of the Ministry of Foreign Affairs “A thousand and one steps – the Arab world and development 2004”, e.g. photos for the exhibition that toured the libraries of our country presenting the history, everyday life and present day of the Arab countries. Three members of the association took part in the arrangements for the Finland Week event in Abu Dhabi on May 15-20, 2004.
2011
The 2011 MARHABA published an extensive description of the renovation of the Finnish embassy building in Algeria, which was completed well before Finland’s Independence Day. The ambassador had invited about 200 guests to the reception, all of whom were given our association’s yearbook as a gift.
2013
In 2013, the Finnish-Arabian association SARAB has been operating without interruption for half a century. It is one of the oldest friendship societies in Finland. Activities maintained by volunteers have carried and responded to the need to get information about the cultures of Arab countries

 

 
2014
Yhdistyksen nettisivuilta löytyvät nyt kaikki julkaistut MARHABAn täy­del­li­set vuo­si­ker­rat. Vuo­si­kir­jo­jen lu­ke­mi­nen ta­pah­tuu net­ti­se­lai­mel­la.

Matkoja

Vuodesta 1967 alkaen yhdistys on tehnyt useita eri kulttuurimatkoja Egyptiin, Irakiin, Kaukasuk­selle, Ku­wai­tiin, Liby­aan, Syy­riaan ja Tuni­siaan.
Vuonna 1988 matkakoh­tee­na oli Jordania ja Syyria, vuonna 1989 Arabi-Emiraatit ja Jemen.
Vuonna 1990 olimme jäl­leen Egyptissä, vuonna 1991 Omanissa ja Dubaissa, vuonna 1995 Syyrian ki­er­to­mat­kalla.
Vuonna 1998  matkakoh­tee­na oli Tunisia, vuonna 1999 kävimme Liba­nonis­sa ja Egyptissä, ja vuonna 2000 teimme mat­kan Iraniin.
Keväällä 2003 teimme uuden Syyrian kiertomatkan, ja keväällä 2004 Lähi-idän kier­tomatkan Jordaniaan, Libanoniin ja Syyriaan.
Keväällä 2006 teimme Syyrian pohjoisosan ja eteläisen Turkin alueille suuntautuneen kiertomatkan.
Maaliskuussa 2008 teimme uuden kier­tomatkan Syyriaan ja edelleen syys-loka­kuussa 2008 teim­me Kau­ka­suk­sen alu­eelle vii­teen eri maa­han (TR, GE, AM, IR ja AZ) suuntautuneen kiertomatkan.
Maaliskuussa 2010 teimme kier­to­mat­kan Syyriaan otsi­kolla “Desert Trip” tutustumalla Jor­da­nian ra­jan lä­hei­syy­dessä Dara’an kaupugin ja Palmyran välillä ole­vaan laajaan au­tio­maa-aluee­seen. Tä­mä ta­pah­tui juu­ri en­nen ku­in Ara­bi­ke­vään le­vot­to­muu­det al­koi­vat Syy­ri­as­sa.
Loka­kuussa 2010 teimme vii­kon mit­taisen mat­kan Istan­buliin. Mar­ras­kuussa 2012 tutus­tuimme Yhdis­tyneiden Arabi­emiraattien nykyi­syyteen. Marraskuussa 2015 matkailimme Marokossa otsikolla “Taide ja käsityö”.

Muu  toiminta

Yhdistys on Ystävyysseurojen liitto ry:n (YSL) jäsen ja osallistuu sen toimintaan, kokouksiin ja esi­tel­mä­tilai­suuksiin. Yhdistys on myöskin Anna Lindh-Euro Mediterranean Foundation’in Suomen verkoston jä­sen. Vuodesta 1987 alkaen yhdistyksellä on ollut esittelypiste tam­mi­kuus­sa Hel­sin­gin Mes­su­kes­kuk­ses­sa jär­jes­tet­tä­vil­lä mat­ka­mes­su­il­la.

Puheenjohtajat:

Professori  Armas Salonen 1963-1973
Professori  Rostislav Holthoer 1973-1980 ja 1985-1986
Dosentti  Erkki Salonen 1981-1984
Tohtori  Ahmed Hattab 1987-2008
Museonjohtaja  Jarno Peltonen 2009-2023
Yrittäjä  Bilal Qudisat  2023
DI  Faisal AL-Fairs 2024-
 
 
 

In 2014, all complete vintages of MARHABA are now accessible on the association’s website. Yearbooks can be viewed through a web browser.

Excursions

Starting from 1967, the association has organized various cultural trips to countries such as Egypt, Iraq, the Caucasus, Kuwait, Libya, Syria, and Tunisia.
In 1988, the destinations were Jordan and Syria, followed by the Arab Emirates and Yemen in 1989.
Returning to Egypt in 1990, the association then visited Oman and Dubai in 1991, Syria in 1995.
In 1998, Tunisia was the chosen destination, Lebanon and Egypt in 1999, and Iran in 2000.
In the spring of 2003, a tour of Syria was conducted, followed by a Middle East tour to Jordan, Lebanon, and Syria in the spring of 2004.
In 2006, a tour to northern Syria and southern Turkey took place.
March 2008 saw another tour to Syria, and in September-October 2008, a tour to the Caucasus region covering five countries (TR, GE, AM, IR, and AZ).
In March 2010, a “Desert Trip” to Syria explored the vast desert area near the Jordanian border between Dara’a and Palmyra, just before the Arab Spring unrest.
A week-long trip to Istanbul occurred in October 2010. In November 2012, the association visited the United Arab Emirates, and in November 2015, a trip to Morocco titled “Art and Crafts” was organized.

Other Activities

The association is a member of the Union of Friendship Societies (YSL) and actively participates in its activities, meetings, and presentations. Additionally, it is part of the Anna Lindh-Euro Mediterranean Foundation’s Finnish network. Since 1987, the association has maintained a display stand at travel fairs held in the Helsinki Messukeskus in January.

Chairpersons:

Professor Armas Salonen 1963-1973
Professor Rostislav Holthoer 1973-1980 and 1985-1986
Docent Erkki Salonen 1981-1984
Dr. Ahmed Hattab 1987-2008
Museum director Jarno Peltonen 2009-.2023

Entrepreneur Bilal Qudisat 2023

MSc. Eng. Faisal AL-Fairs   2024-

Scroll to Top