Suomalais-Arabialainen Yhdistys RY (SARAB)
Finnish-Arabic Society

We are focused on improving cultural and Business ties between Finland and the Middle East.
Keskitymme parantamaan Suomen ja Lähi-idän välisiä kulttuuri- ja liikesuhteita.

About Us

SUOMALAIS-ARABIALAINEN YHDISTYS RY on perustettu vuonna 1963 professori Armas Salosen aloit­teesta. Yh­dis­tyk­sen tar­koi­tuk­sena on edistää arabi­maiden kult­tuurin ja olojen tunte­musta Suo­messa sekä ke­hittää si­vis­tyk­sellisiä ja ta­lou­dellisia suh­teita ja vuoro­vaikutusta Suo­men ja arabi­maiden välillä. Yhdis­tys järjestää vuosittain noin 6-8 esi­tel­mätilaisuutta, joissa esi­tel­lään eri arabimaita, niiden historiaa, kulttuuria, talouselämää ja nykypäivää.

Yhdistyksellä on 60-vuotisjuhlapäivänään  97 henkilöjäsentä.

Vuodesta 1977 lähtien yhdistys on julkaissut vuosikirjaa nimeltä MARHABA, joka on ensim­mäinen suo­men­kieli­nen ara­bi­mai­ta käsittelevä aikakauskirja. Se jaetaan jäse­nille jä­sen­etuna. Lisäksi sitä on toimitettu mm. arabimai­den edus­tus­toille, Suomen lähetystöille arabimaissa, ulkoasiainministeriölle, opetusministeriölle, yli­opis­toille ja usealle koti- ja ulkomaiselle kirjastolle, mm. Aleksandrian kirjastolle Egyp­tissä sekä Har­vardin yli­opis­tolle USA:s­sa. Aiem­min yh­dis­tys on järjestänyt myös arabian kielen kursseja.

The Finnish – Arabic Society was established in 1963 under the leadership of Professor Armas Salonen. Its main objective is to enhance understanding of the culture and circumstances of Arab nations in Finland, as well as to foster cultural and economic ties and exchanges between Finland and Arab countries. The society arranges approximately 6-8 informative events each year, focusing on various aspects of different Arab countries such as their history, culture, economy, and current affairs.

On its 60th anniversary, the society boasts a membership of 97.

Since 1977, the society has been publishing an annual yearbook named MARHABA, which stands as the first Finnish-language publication dedicated to Arab countries. This publication is provided to members as a membership perk and is also distributed to entities like Arab country embassies, Finnish embassies in Arab nations, the Ministry of Foreign Affairs, the Ministry of Education, universities, and numerous domestic and international libraries including the Library of Alexandria in Egypt and Harvard University in the United States. Additionally, the society has previously offered Arabic language courses. 

EDUCATION KOULUTUS
Our partners
Scroll to Top